ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ ΑΕ’ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ισολογισμός της 31/12/2021.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία & Είδος.

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν.4308/2014).

Δείτε ή κατεβάστε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και το Προσάρτημα :

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση