ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 20η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

meeting

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 3583801000

Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της εταιρίας «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ηµέρα Τρίτη ώρα 14:00 µ.µ. στα γραφεία της εταιρίας στη ∆άφνη, οδός Λ. Βουλιαγµένης 223, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµός, λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης και προσάρτηµα) της χρήσεως 1/1/2021-31/12/2021 και την Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014.
2) ∆ιάθεση κερδών της χρήσης 1/1/2021-31/12/2021.
3) «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 1/1/2021-31/12/2021.
4) Έγκριση αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2021 και έως την επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
5) ∆ιάφορα θέµατα και Λοιπές ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειµένου να µετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις µετοχές τους, είτε στο ταµείο της εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισµένη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των µετοχών στο Ταµείο της εταιρείας, πριν από την πενθήµερη προθεσµία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους, για τη Γενική Συνέλευση.

ΑΘΗΝΑ, 30/08/2022.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση