ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

meeting

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.44764/01/Β/99/712
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003583801000

Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της εταιρίας «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή ώρα 14:00 µ.µ. στα γραφεία της εταιρίας στη ∆άφνη, οδός Λ. Βουλιαγµένης 223, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1) Εναρµόνιση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειµένου να µετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις µετοχές τους, είτε στο ταµείο της εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισµένη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των µετοχών στο Ταµείο της εταιρείας, πριν από την πενθήµερη προθεσµία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους, για τη Γενική Συνέλευση.

ΑΘΗΝΑ, 29/11/2019.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση