ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

meeting

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.44764/01/Β/99/712
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003583801000

Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της εταιρίας «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2021, ηµέρα Τρίτη ώρα 14:00 µ.µ. στα γραφεία της εταιρίας στη ∆άφνη, οδός Λ. Βουλιαγµένης 223, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1) Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειµένου να µετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις µετοχές τους, είτε στο ταµείο της εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισµένη για τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των µετοχών στο Ταµείο της εταιρείας, πριν από την πενθήµερη προθεσµία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους, για τη Γενική Συνέλευση.

ΑΘΗΝΑ, 26/07/2021.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση