ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

meeting

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Δάφνη, οδός Λ. Βουλιαγμένης 223, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και προσάρτημα) της χρήσεως 1/1/2018- 31/12/2018 και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση 1/1/2018-31/12/2018.
3) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2019.
4) Διάφορα θέματα και Λοιπές ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, πριν από την πενθήμερη προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους, για τη Γενική Συνέλευση.

ΑΘΗΝΑ, 25/07/2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση