ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

Εκθεση Διαχειρισης ΔΣ 2018

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ ΑΕ’

Κύριοι Μέτοχοι, υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε.

Δείτε το πλήρες κείμενο της έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας :

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση